Socijalizam: izgradnja i razgradnja
Pula, 1-3. listopada 2015., Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Odjel za humanističke znanosti, Ivana Matetića Ronjgova 1

Drugi međunarodni znanstveni skup Socijalizam na klupi s temom Socijalizam: izgradnja i razgradnja želi povezati socijalistička i postsocijalistička iskustva u Europi te obuhvatiti jugoslavenske, postjugoslavenske i europske teme. Skup se fokusira na teme, žarišta i probleme koji se u Europi otvaraju početkom komunističke vladavine i uvođenjem socijalizma na nizu područja: od posebnosti socijalističkoga društvenog i ekonomskog modela, njegove unutarnje i vanjske politike određene postojanjem hladnoratovskih i unutarnjih ideoloških neprijatelja, do koncepta masovnosti i društvene jednakosti, ideje o novome čovjeku te primjene načela modernosti i odgovarajućih kulturnih politika.   Program je dostupan u PDF-u.