Događaj
organizira Centar za razvoj radničke participacije (CRRP), a predavanje će biti održano na engleskom jeziku.


"Nakon izbora u Argentini 2015. godine na vlast dolazi neoliberalna vlada koja smjesta počinje implementirati preporuke MMF-a i Svjetske Banke u cilju produbljenja krize. Fleksibilizacija rada, rast cijena javnih usluga, deregulacija financijskog tržišta, smanjenje poreza na kapital, masovna otpuštanja, zaduživanje i smanjenje javne potrošnje su utjecali na nezaposlenost, siromaštvo, inflaciju i doveli do ekonomske paralize te povećali represiju i kriminalizaciju siromaštva i političkih organizacija.

Na radničko samoupravljanje u Argentini (Empresas Recuperasas por sus Trabajadores) i ostale oblike samoupravnih poduzeća koja proizvode za domaće tržište snažno je utjecalo smanjenje domaće potrošnje, povećanje cijena javnih usluga, inflacija i politički progoni.
S druge strane, nova politika smanjenja javne potrošnje u potpunosti je utjecala na javne politike koje su dotad aktivno podržavale i pratile razvoj samoupravnih poduzeća i zadruga.

Zbog prekida dijaloga s predstavnicima državnog aparata, neke organizacije su počele razvijati nove politike s ciljem širenja sazvezništava.
Pored ostvarivanja savezištva sa sindikatima i samoupravnim poduzećima, započinju se razvijati politike u suradnji sa sektorom tzv. popularne ekonomije. Ovaj sektor predstavlja neformalne radnike, društvene organizacije, ulične prodavače i zadruge.
Predavanje će se osvrnuti na objašnjenje uzroka, uvjeta i ciljeva ovog široko postavljenog savezništva u konfrontaciji s neoliberalnim politikama.

Dario Farcy (1987) je rođen u Buenos Airesu. Završio je političke znanosti, predavao je na temu društvene i solidarne ekonomije. Član je stranke Demokratskih socijalista. Aktivno sudjeluje u pokretu samoupravnih poduzeća u Argentini, član je vijeća direktora Fedecabe (Federacije samoupravnih zadruga u Buenos Airesu)."