Mohora Doru - Perspektive radničkog akconarstva u regionu

Objavljeno: 22.05.2015

Mohora Dorel - Po zanimanju je diplomirani pravnik sa dugogodišnjim radnim iskustvom u privredi, vanprivredi i sudstvu. Nakon završetka Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu 1981. godine u praksi je primenjivao Zakon o udruženom radu i sistem samoupravljanja. Period samoupravljanja je okončao na poziciji sudije Suda udruženog rada u Pančevu, u kome je radio do ukidanja suda 31.12.1991. godine.
Svestan teških posledica koje će po privredu, radnike i srednji društveni sloj ostaviti privatizacija, ukidanje samoupravljanja i smanjivanje radnih prava zaposlenih, 1997. godine, osniva Udruženje radničkog akcionarstva Jugoslavije. Od 2007. godine je predsednik Udruženja akcionara AD „Vršački vinogradi“, sa kojim je uspeo da zaštiti akcionarska prava i ovo Društvo spase od poslovnog sunovrata u dve neuspele privatizacije. Jedan je od osnivača i prvi predsednik „Građansko - sindikalnog fronta“ u Vršcu. Aktivista je sindikata „Nezavisnost“. Objavljivao je članke u specijalizovanim stručnim časopisima, u listu „Republika“, kao i na internet portalima. Autor je knjige „Osnovi modernog akcionarstva“.