Što je plaćeni dopust prema Zakonu o radu?

Plaćeni dopust propisan je člankom 86. Zakona o radu. Takav dopust se definira kao pravo radnika na oslobođenje od obveze rada uz naknadu plaće za važne osobne potrebe, a takvo pravo radnik ostvaruje tijekom kalendarske godine. Kao primjer osobito važnih osobnih potreba navedeno je sklapanje braka, rođenje djeteta, teža bolest ili smrt članova obitelji. Članom uže obitelji smatraju se: supružnik, srodnici po krvi u ravnoj liniji i njihovi supružnici, braća i sestre, pastorčad i posvojenici, djeca povjerena na čuvanje i odgoj ili djeca na skrbi izvan vlastite obitelji, očuh i maćeha, posvojitelj i osoba koju je radnik dužan po zakonu uzdržavati, te osoba koja s radnikom živi u izvanbračnoj zajednici. Radnik ima pravo na plaćeni dopust u ukupnom trajanju od sedam dana godišnje, osim ako nije drugačije uređeno kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu. Za vrijeme obrazovanja ili stručnog osposobljavanja i usavršavanja te obrazovanja za potrebe radničkog vijeća ili sindikalnog vijeća radnik također ima pravo na plaćeni dopust. U slučaju darivanja krvi, radnik također ostvaruje pravo na jedan plaćeni slobodan dan, koji koristi na dan darivanja krvi, osim ako kolektivnim ugovorom, sporazumom radničkog vijeća i poslodavca ili ugovorom o radu nije drugačije uređeno. Bitno je naglasiti da se za stjecanje prava iz radnog odnosa ili u vezi s radnim odnosom, razdoblja plaćenog dopusta smatraju vremenom provedenim na radu.