U kakvom obliku mora biti sporazum o prestanku ugovora o radu?

Zakon o radu propisuje kako sporazum o prestanku ugovora o radu mora biti zaključen u pisanom obliku (čl. 113. ZOR-a).