Large checklist business workplace notebook list check 1449503 pxhere.com

Ovaj tekst nastao je u sklopu suradnje Pravne klinike (njene grupe za zaštitu prava radnika) i portala Radnička prava, te je jedan u nizu tekstova kojima će se nastojati pružiti osnovne informacije o pravima, mjerama i zakonima vezanim uz područje rada i njegovu regulaciju.

 

Rad po učinku u određenom vremenu može biti normiran kolektivnim ugovorima, pravilnicima koje će primjerice za pojedine Fakultete u sustavu visokog obrazovanja donositi Fakultetska vijeća, ali i ministar znanosti i obrazovanja na temelju članka 104. stavka 7. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama (NN, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) donosi Pravilnik o normi rada nastavnika u srednjoškolskoj ustanovi (NN, br. 94/2010). Normiranje na općenitoj razini nije određeno zasebnim zakonskim odredbama, već ovisi o brojnim faktorima. U praksi to znači da se učinak u određenom vremenu određuje individualno za svako radno mjesto.

S druge strane, Zakon o zaštiti na radu (ZZR, NN, br. 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18) propisuje dodatne obveze poslodavcima u vezi s radom po učinku u određenom vremenu tj. kako se još naziva normirani rad.

OPĆA NAČELA PREVENCIJE

Kad govorimo o općim načelima prevencije, čl. 11. ZZR-a navodi da je poslodavac zaštitu na radu obvezan provoditi na temelju općih načela prevencije i to kako slijedi:

 1. izbjegavanjem rizika
 2. procjenjivanjem rizika
 3. sprječavanjem rizika na njihovom izvoru
 4. prilagođavanjem rada radnicima u vezi s oblikovanjem mjesta rada, izborom radne opreme te načinom rada i radnim postupcima radi ublažavanja jednoličnog rada, rada s nametnutim ritmom, rada po učinku u određenom vremenu (normirani rad) te ostalih napora s ciljem smanjenja njihova štetnog učinka na zdravlje
 5. prilagođavanjem tehničkom napretku
 6. zamjenom opasnog neopasnim ili manje opasnim
 7. razvojem dosljedne sveobuhvatne politike prevencije povezivanjem tehnologije, organizacije rada, uvjeta rada, ljudskih odnosa i utjecaja radnog okoliša
 8. davanjem prednosti skupnim mjerama zaštite pred onim pojedinačnim
 9. odgovarajućim osposobljavanjem i obavješćivanjem radnika
 10. besplatnošću prevencije, odnosno mjera zaštite na radu za radnike.

POSEBNA PRAVILA ZAŠTITE NA RADU

Posebna pravila zaštite na radu primjenjuju se ako se rizici za sigurnost i zdravlje radnika ne mogu ukloniti ili se mogu samo djelomično ukloniti primjenom osnovnih pravila zaštite na radu, a odnose se na radnike, način obavljanja poslova i radne postupke (čl. 13. st. 1. ZZR-a). Ona sadrže posebne zahtjeve glede dobi, spola, završenog stručnog obrazovanja i drugih oblika osposobljavanja i usavršavanja za rad, zdravstvenog stanja, tjelesnog stanja, psihofizioloških i psihičkih sposobnosti kojima radnici moraju udovoljavati pri obavljanju poslova s posebnim uvjetima rada (čl. 13. st. 2. ZZR-a) te prava i obveze u vezi s:

 1.  organizacijom radnog vremena i korištenjem odmora
 2. načinom korištenja odgovarajuće osobne zaštitne opreme
 3. posebnim postupcima pri uporabi, odnosno izloženosti fizikalnim štetnostima, opasnim kemikalijama, odnosno biološkim štetnostima
 4. postavljanjem sigurnosnih znakova kojima se daje informacija ili uputa
 5. uputama o radnim postupcima i načinu obavljanja poslova, posebno glede trajanja posla, obavljanja jednoličnog rada i rada po učinku u određenom vremenu (normirani rad) te izloženosti radnika drugim naporima na radu ili u vezi s radom
 6. postupcima s ozlijeđenim ili oboljelim radnikom do pružanja hitne medicinske pomoći, odnosno do prijema u zdravstvenu ustanovu (čl. 13. st. 3. ZZR-a).

ORGANIZIRANJE I PROVEDBA ZAŠTITE NA RADU

Također, u svrhu unapređivanja sigurnosti i zaštite zdravlja radnika poslodavac je obvezan poboljšavati razinu zaštite na radu i usklađivati radne postupke s promjenama i napretkom u području tehnike, zdravstvene zaštite, ergonomije i drugih znanstvenih i stručnih područja, te ih je obvezan organizirati tako da smanji izloženost radnika opasnostima, štetnostima i naporima propisanima u pravilniku iz članka 18. stavka 6. ZZR-a, a osobito izloženost jednoličnom radu, radu s nametnutim ritmom, radu po učinku u određenom vremenu (normirani rad), radi sprječavanja ozljeda na radu, profesionalnih bolesti i bolesti u vezi s radom (čl. 17. st. 5. ZZR-a).

OBVEZA PROCJENE RIZIKA NA RADU

Poslodavac je obvezan i uzimajući u obzir poslove i njihovu prirodu, procjenjivati rizike za život i zdravlje radnika i osoba na radu, osobito u odnosu na sredstva rada, radni okoliš, tehnologiju, fizikalne štetnosti, kemikalije, odnosno biološke agense koje koristi, uređenje mjesta rada, organizaciju procesa rada, jednoličnost rada, statodinamičke i psihofiziološke napore, rad s nametnutim ritmom, rad po učinku u određenom vremenu (normirani rad), noćni rad, psihičko radno opterećenje i druge rizike koji su prisutni, radi sprječavanja ili smanjenja rizika (čl. 18. st. 1. ZZR-a).

SAVJETOVANJE

Prema čl. 33. ZZR-a poslodavac je obvezan, unaprijed i pravodobno, savjetovati se s povjerenikom radnika za zaštitu na radu o:

 1. zapošljavanju stručnjaka zaštite na radu i poslovima koje će obavljati
 2. povjeravanju provođenja zaštite na radu ovlaštenoj osobi i poslovima koje će obavljati
 3. izradi procjene rizika te izmjenama, odnosno dopunama procjene rizika
 4. izboru radnika za pružanje prve pomoći i radnika za provođenje mjera zaštite od požara, evakuacije i spašavanja
 5. zaštiti i prevenciji od rizika na radu te sprječavanju i smanjivanju rizika
 6. sprječavanju nezgoda, ozljeda na radu i profesionalnih bolesti
 7. promjenama u procesu rada i tehnologiji
 8. planiranju i provođenju osposobljavanja iz zaštite na radu
 9. poboljšanju uvjeta rada te planiranju i uvođenju novih tehnologija
 10. utjecaju radnih uvjeta i radnog okoliša na sigurnost i zdravlje radnika
 11. izboru sredstava rada i osobne zaštitne opreme
 12. izloženosti radnika jednoličnom radu, radu s nametnutim ritmom, radu po učinku u određenom vremenu (normirani rad) te ostalim naporima.

Zaključno, svrha rada po učinku u određenom vremenu je povećana transparentnost te razlikovanje većeg i manjeg rada, odnosno boljeg prepoznavanja prekovremenog rada kao i fleksibilnije raspolaganje elementima radnog opterećenja unutar redovnog radnog vremena, a kao što smo vidjeli ZZR propisuje dodatne obveze poslodavcima kako bi još više zaštitio radnike. Stoga se primjenjuju i posebna pravila zaštite na radu (čl. 13. st. 3. t. 5. ZZR-a). Po ZZR-u jedno je od općih načela prevencije i obveza poslodavca prilagođavati rad radnicima radi ublažavanja normiranog rada, a s ciljem smanjenja štetnog učinka na zdravlje radnika (čl. 11. t. 4. ZZR-a). Poslodavac je također obvezan unaprijed se savjetovati s povjerenikom radnika za zaštitu na radu o izloženosti radnika normiranom radu (čl. 33. t. 12. ZZR-a), obvezan je, uzimajući u obzir poslove i njihovu prirodu, procjenjivati rizike za život i zdravlje radnika i osoba na radu (čl. 18. st. 1. ZZR-a), poboljšavati razinu zaštite i usklađivati radne postupke na način da budu sukladni suvremenim promjenama te organizirati rad na način da se smanji izloženost radu po učinku u određenom vremenu (čl. 17. st. 5. ZZR-a).

Kako bi osigurao provedbu čl. 18. st. 1. ZZR-a, zakonodavac je propisao prekršajnu novčanu kaznu u iznosu od 30.000,00 kuna (čl. 98. st. 1. ZZR-a).


Pravna klinika Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu*
Palmotićeva ulica 30, 10 000 Zagreb
klinika@pravo.hr

*Pravna klinika u Zagrebu pruža besplatnu pravnu pomoć u prvom redu osobama slabijeg imovnog stanja i pojedinim odabranim, osobito ranjivim socijalnim skupinama. Građani kojima je potrebna pravna pomoć mogu se obratiti Pravnoj klinici radi dobivanja općih pravnih informacija i savjeta u obliku pravnih mišljenja. - http://klinika.pravo.hr/


Izvor naslovne fotografije: Mohamed Hassan
Autorica teksta: Nia Novak

Pravna klinika
  Preporučite članak: