Large pravilnik o radu sprjecava mnoge nesporazume 2017 12 11

Ovaj tekst nastao je u sklopu suradnje Pravne klinike (grupe za zaštitu prava radnika) i portala Radnička prava, te je jedan u nizu tekstova kojima se nastoji pružiti osnovne informacije o mjerama i zakonima vezanim uz područje rada i njegovu regulaciju.


Obveza donošenja pravilnika o radu propisana je člankom 26. Zakona o radu (NN 93/14., 127/17., 98/19,. dalje: ZOR) koji nalaže da je poslodavac koji zapošljava najmanje dvadeset radnika dužan donijeti i objaviti pravilnik o radu kojim se uređuju plaće, organizacija rada, postupak i mjere za zaštitu dostojanstva radnika te mjere zaštite od diskriminacije i druga pitanja važna za radnike zaposlene kod toga poslodavca, ako ta pitanja nisu uređena kolektivnim ugovorom. Pravilnikom o radu uređuju se prava i obveze radnika koji nisu uređeni zakonom, a dopušteno ih je regulirati pravilnikom ili se prava koja su propisana zakonom uređuju za radnika povoljnije. Čak i kad bi pravilnik o radu u vezi s određenim pitanjem sadržaja radnog odnosa bio za radnika nepovoljniji od Zakona o radu ili posebnog zakona, pri određivanju prava radnika primjenjivale bi se odredbe zakona ako su za radnika povoljnije.

Nadalje, člankom 27. ZOR-a definiran je postupak donošenja pravilnika o radu koji izričito nalaže da o donošenju pravilnika o radu poslodavac se mora savjetovati s radničkim vijećem kojemu mora dostaviti prijedlog pravilnika o radu, kako to proizlazi iz čl. 150. st. 1. i st. 3. t. 1. ZOR-a. Poslodavac je radničkom vijeću, na njegov zahtjev, sukladno čl. 150. st. 2. ZOR-a, prije konačnog očitovanja o prijedlogu pravilnika o radu, dužan omogućiti održavanje sastanka radi dodatnih odgovora i obrazloženja na njihovo izneseno mišljenje. Ako sporazumom poslodavca s radničkim vijećem nije određeno drukčije, radničko vijeće je dužno u roku od osam dana dostaviti svoje očitovanje o namjeravanoj odluci poslodavcu. U slučaju da radničko vijeće propusti očitovati se o predloženom i dostavljenom pravilniku o radu, smatra se da nema primjedbi i prijedloga. U pravilniku o radu mora se naznačiti dan stupanja na snagu te ne može stupiti na snagu prije isteka roka od osam dana od dana objave. Pravilnik o radu poslodavac je dužan objaviti sukladno odredbama Pravilnika o načinu objave pravilnika o radu (NN 146/2014.) koji je donosi ministar rada i mirovinskog sustava. Pravilnikom o načinu objave pravilnika o radu propisano je da je poslodavac dužan pravilnik objaviti na način da bude dostupan radnicima i izložen na vidljivom mjestu u prostorijama u kojima radnici redovito borave tijekom radnog dana (oglasna ploča, blagovaonica, ulaz u zgradu i sl.). Poslodavac može pravilnik objaviti i na svojim internet stranicama. Radničko vijeće može od nadležnog suda tražiti da nezakoniti pravilnik o radu ili neke njegove odredbe oglasi ništetnima.

Pravilnik o radu može donijeti i poslodavac koji zapošljava manje od dvadeset radnika ako to želi. U broj radnika koji su određeni kao kriterij za obvezu donošenja pravilnika o radu uključuju se svi oni zaposleni kod poslodavca, bilo s punim ili nepunim radnim vremenom, na neodređeno ili određeno vrijeme. Poslodavac ne mora donositi pravilnik o radu ako ga obvezuje kolektivni ugovor kojim su uređene plaće, organizacija rada, postupak i mjere zaštite dostojanstva radnika, zaštita od diskriminacije i druga pitanja važna za radnike.

Ovlast za donošenje pravilnika o radu ima tijelo, ili osoba ovlaštena za zastupanje sukladno zakonu i drugim propisima, odnosno sukladno statutu, društvenom ugovoru, izjavi o osnivanju, ili drugom osnivačkom aktu. Kod poslodavca pravne osobe pravilnik o radu donosi osoba koja zastupa pravnu osobu (uprava trgovačkog društva, ravnatelj ustanove, upravitelj zadruge i dr.). Sukladno čl. 226. st. 1. t. 11. ZOR-a, u slučaju da u provedbi inspekcijskog nadzora u području rada, inspektor utvrdi kako poslodavac nije poštivao zakonske odredbe iz čl. 26. st. 1. ZOR-a, u vezi donošenja, objave i sadržaja pravilnika o radu, usmenim rješenjem u zapisniku poslodavcu će narediti da u ostavljenom roku donese i objavi pravilnik o radu, ili da pravilnikom uredi pitanja koja pravilnikom moraju biti uređena.

Obvezni sadržaj pravilnika o radu su: uređenje plaće, organizacija rada, postupak i mjere za zaštitu dostojanstva radnika te mjere zaštite od diskriminacije, i druga pitanja važna za radnike zaposlene kod toga poslodavca, ako ta pitanja nisu uređena kolektivnim ugovorom. Također, pravilnikom o radu moguće je ugovoriti prava i obveze radnika koje nisu uređene zakonom, kao i one koje jesu ali ih je poslodavac odlučio pravilnikom regulirati kao povoljnije za radnika (godišnji odmor koji traje dulje od zakonom propisanog minimuma, visina naknade za godišnji odmor, za bolovanje na teret poslodavca, jubilarne nagrade, božićnice, regresi…).


Pravna klinika Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu*

Palmotićeva ulica 30, 10 000 Zagreb

klinika@pravo.hr

*Pravna klinika u Zagrebu pruža besplatnu pravnu pomoć u prvom redu osobama slabijeg imovnog stanja i pojedinim odabranim, osobito ranjivim socijalnim skupinama. Građani kojima je potrebna pravna pomoć mogu se obratiti Pravnoj klinici radi dobivanja općih pravnih informacija i savjeta u obliku pravnih mišljenja. - http://klinika.pravo.hr/Izvor naslovne fotografije: ecroatia
Tekst napisala: Lucija Lakić

Pravna klinika
    Preporučite članak: