Large maloljetni radnici

Ovaj tekst nastao je u sklopu suradnje Pravne klinike (grupe za zaštitu prava radnika) i portala Radnička prava, te je jedan u nizu tekstova kojima se nastoji pružiti osnovne informacije o mjerama i zakonima vezanim uz područje rada i njegovu regulaciju.

 

Kao zaštićena skupina osoba, maloljetnici uživaju posebnu zaštitu kada je riječ o radnim odnosima. Prije svega treba napomenuti kako je rad djece zabranjen, osim u slučaju sudjelovanja u snimanju filmova, pripremanju i izvođenju umjetničkih, scenskih i drugih sličnih djela, u opsegu i na poslovima koji ne ugrožavaju njihovo zdravlje, sigurnost, ćudoređe, školovanje ili razvoj. Nadalje, zabranjen je rad i osobama mlađim od petnaest godina, osobama s petnaest i starijim, a mlađim od osamnaest godina koja pohađaju obvezno osnovno obrazovanje. Dakle zaposliti se mogu maloljetnici s navršenih petnaest i stariji od petnaest godina koji više nisu u sustavu obrazovanja, no ne bezuvjetno.

Prema članku 20. Zakona o radu (NN, br. 93/14, 127/17, 98/19; dalje u tekstu: Zakon o radu), maloljetnik s petnaest i stariji od petnaest godina koji ne pohađa obvezno osnovno obrazovanje može se zaposliti samo uz ovlaštenje zakonskog zastupnika, dakle roditelja ili skrbnika. Roditelj odobrenje daje samostalno, dok skrbnik navedeno ovlaštenje može dati samo na temelju prethodnog odobrenja tijela nadležnog za poslove socijalne skrbi. Osim toga, maloljetnik se ne smije zaposliti na poslovima koji ugrožavaju njegovu sigurnost, zdravlje, ćudoređe ili razvoj kao što su na primjer poslovi u kockarnicama, salonima za igre na sreću, disko klubovima, noćnim barovima, ali i poslovi na kojima su radnici izloženi ekstremnoj hladnoći ili toplini, opasnim tvarima i/ili biološkim agensima itd. (Pravilnik o poslovima na kojima se ne smije zaposliti maloljetnik, NN br. 89/15).

Specifičnosti zapošljavanja maloljetnika očituju se i u postupku koji prethodi početku rada. Konkretno, Pravilnik o poslovima na kojima maloljetnik može raditi i o aktivnostima na kojima smije sudjelovati (NN, 149/09) nalaže da se maloljetnik smije zaposliti samo nakon prethodnog utvrđivanja zdravstvene sposobnosti koja se utvrđuje zdravstvenim pregledom prije početka rada te tijekom rada, najkasnije protekom godine dana rada maloljetnika, a i prije isteka toga roka kada to ocijeni izabrani doktor opće/obiteljske medicine ili nadležni specijalist medicine rada ili kada to zatraži maloljetnik, odnosno njegov zakonski zastupnik.

Daljnja pravila zapošljavanja slična su kao i u slučaju punoljetnih radnika. Tako se maloljetnog radnika može primiti u radni odnos na određeno ili na neodređeno vrijeme, s punim ili nepunim radnim vremenom, a ugovor koji sklapaju poslodavac i maloljetni radnik mora imati propisani sadržaj identičan kao i za druge radnike. Isto tako, poslodavac ga je obvezan prijaviti kao osiguranika u sustave obveznih osiguranja. Nakon sklapanja ugovora, maloljetni radnik ima sve obveze i prava iz radnog odnosa kao i punoljetni radnici, ali uživa dodatnu zaštitu u pogledu prava na stanku, tjedni i godišnji odmor.

Maloljetnici ne smiju raditi duže od 8 sati na dan, a radi li na dan duže od četiri sata i trideset minuta, ima pravo na plaćenu stanku od najmanje trideset minuta. On također ima pravo na tjedni odmor u neprekidnom trajanju od najmanje četrdeset osam sati te godišnji odmor u trajanju od pet tjedana. Nadalje, zakonom je zabranjen noćni rad, osim kad je prijeko potreban u djelatnostima koje su uređene posebnim propisima, a ne mogu ga obaviti punoljetni radnici. U tom slučaju maloljetnik ne smije raditi u razdoblju od ponoći do četiri sata ujutro. Treba istaknuti da se za maloljetnike zaposlene u industriji, rad u vremenu između devetnaest sati uvečer i sedam sati ujutro idućeg dana smatra noćnim radom, a za maloljetnike zaposlene izvan industrije, noćnim radom smatra se rad u vremenu između dvadeset sati uvečer i šest sati ujutro idućeg dana. U slučaju noćnog rada maloljetnika pod navedenim uvjetima, poslodavac je dužan osigurati da se takav rad obavlja pod nadzorom punoljetne osobe.

Konačno, važno je naglasiti da poslodavac snosi veliku odgovornost za kršenje odredbi Zakona o radu koje se odnose na maloljetnike, te se takvo kršenje tretira kao najteži prekršaj koji je kažnjiv novčanom kaznom od 61.000,00 do 100.000,00 kuna.


Pravna klinika Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu*
Palmotićeva ulica 30, 10 000 Zagreb
klinika@pravo.hr

*Pravna klinika u Zagrebu pruža besplatnu pravnu pomoć u prvom redu osobama slabijeg imovnog stanja i pojedinim odabranim, osobito ranjivim socijalnim skupinama. Građani kojima je potrebna pravna pomoć mogu se obratiti Pravnoj klinici radi dobivanja općih pravnih informacija i savjeta u obliku pravnih mišljenja. - http://klinika.pravo.hr/


Izvor naslovne fotografije: Zaštita na radu
Autorica teksta: Jana Črnjević

Pravna Klinika
    Preporučite članak: