Radnička prava

Rezultati pretrage

Pravna klinika: Noćni rad i zdravlje radnika

Pravna klinika: Pravo na štrajk

Pravna klinika: Ugovor o djelu

Pravna klinika: Tužba u građanskom postupku

Pravna klinika: Direktiva EU 2019/1152 o transparentnim i predvidivim radnim uvjetima u EU

Pravna klinika: Prava za vrijeme nezaposlenosti

Pravna klinika: Specifična zdravstvena zaštita radnika

Pravna klinika: Priprema za zapošljavanje

Pravna klinika: Diskriminacija na područjima zapošljavanja i rada

Pravna klinika: Ugovor o najmu stana

Pravna klinika: Obveze poslodavca u vezi sa sredstvima rada, osobnom zaštitnom opremom i mjestima rada

Pravna klinika: Rodiljne i roditeljske potpore

Pravna klinika: Osposobljavanje za rad na siguran način

Pravna klinika: Stres na radu ili u vezi s radom

Pravna klinika: Rad po učinku u određenom vremenu

Pravna klinika: Prava radnika s invaliditetom

Pravna klinika: Prijava poslodavca Inspekciji rada

Pravna klinika: Prekršaji poslodavaca

Pravna klinika: Ugovor o radu

Pravna klinika: Prekovremeni rad