Radnička prava

Rezultati pretrage

Diskriminacija na područjima zapošljavanja i rada

Pravna klinika: Ugovor o najmu stana

Pravna klinika: Obveze poslodavca u vezi sa sredstvima rada, osobnom zaštitnom opremom i mjestima rada

Pravna klinika: Rodiljne i roditeljske potpore

Osposobljavanje za rad na siguran način

Pravna klinika: Stres na radu ili u vezi s radom

Pravna klinika: RAD PO UČINKU U ODREĐENOM VREMENU

Pravna klinika: Prava radnika s invaliditetom

Pravna klinika: Prijava poslodavca Inspekciji rada

Pravna klinika: Prekršaji poslodavaca

Pravna klinika: Ugovor o radu

Pravna klinika: Prekovremeni rad

Pravna klinika: Otkaz uvjetovan skrivljenim ponašanjem radnika i njegov postupak otkazivanja

Pravna Klinika: Obveze poslodavca kod rada od kuće

Pravna klinika: Pravilnici o radu

Pravna klinika: Kolektivni višak radnika

Pravna klinika: Probni rad

Pravna klinika: Prava i obveze radničkog vijeća

Pravna klinika: Prava radnika tijekom i nakon privremene nesposobnosti za rad (bolovanja) prema Zakonu o radu iz 2019.

Pravna klinika: Korištenje godišnjeg odmora i naknada za neiskorišteni godišnji odmor